ข่าวประชาสัมพันธ์
เผยแพร่ผลงาน รายงานการพัฒนาชุดกิจกรรมการเรียนรู้โครงงานคอมพิวเตอร์

ชื่อเรื่อง           รายงานการพัฒนาชุดกิจกรรมการเรียนรู้โครงงานคอมพิวเตอร์

รายวิชาเทคโนโลยี รหัสวิชา ง 23102  สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3

โรงเรียนหนองขามพิทยาคม

ผู้ศึกษา           นางสาวฐปนีย์ดา  สัมฤทธิ์รินทร์

ปีที่ศึกษา         พ.ศ. 2560

หน่วยงาน        โรงเรียนหนองขามพิทยาคม อำเภอบ้านแฮด  จังหวัดขอนแก่น

                     สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 25

 

บทคัดย่อ

 

รายงานการพัฒนาชุดกิจกรรมการเรียนรู้โครงงานคอมพิวเตอร์  รายวิชาเทคโนโลยี

รหัสวิชา ง 23102  สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 โรงเรียนหนองขามพิทยาคม มีวัตถุประสงค์ดังนี้ 1) เพื่อพัฒนาชุดกิจกรรมการเรียนรู้โครงงานคอมพิวเตอร์  ให้มีประสิทธิภาพตามเกณฑ์ 80/80  2)  เพื่อศึกษาค่าดัชนีประสิทธิผลของชุดกิจกรรมการเรียนรู้โครงงานคอมพิวเตอร์  มีค่าตามเกณฑ์ที่กำหนด  3)  เพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนระหว่างก่อนและหลังเรียนโดยใช้ชุดกิจกรรมการเรียนรู้โครงงานคอมพิวเตอร์  และ4) เพื่อศึกษาความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อการจัดการเรียนรู้โดยใช้ชุดกิจกรรมการเรียนรู้โครงงานคอมพิวเตอร์  

          กลุ่มเป้าหมายที่ใช้ในการศึกษาเป็นนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2560 โรงเรียนหนองขามพิทยาคม อำเภอบ้านแฮด จังหวัดขอนแก่น จำนวน 28 คน

          เครื่องมือที่ใช้ในการศึกษา มีดังนี้ 1) ชุดกิจกรรมการเรียนรู้โครงงานคอมพิวเตอร์  จำนวน 5 ชุด  2) แผนการจัดการเรียนรู้ จำนวน 5 แผนการจัดการเรียนรู้  3)  แบบทดสอบย่อยก่อนและหลังเรียน จำนวน 5 ชุดๆละ 10 ข้อ  4)แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนก่อนและหลังเรียน จำนวน 20 ข้อ ค่าความเชื่อมั่นเท่ากับ0.95 และ 6) แบบสอบถามความพึงพอใจของนักเรียนต่อการจัดการเรียนรู้โดยใช้ชุดกิจกรรมการเรียนรู้โครงงานคอมพิวเตอร์  มีลักษณะเป็นแบบมาตราส่วนประมาณค่า (Rating scale) ตามวิธีของลิเคร์ท  (Likert) มี 5 ระดับ  จำนวน  8  ข้อ  ค่าความเชื่อมั่นของแบบสอบถาม เท่ากับ 0.96

การศึกษาครั้งนี้ใช้รูปแบบการวิจัยการวิจัยเชิงทดลอง โดยใช้แบบแผนการทดลองแบบ One Group Pretest Posttest Design โดยมีการทดสอบก่อนเรียนและหลังเรียน การดำเนินการศึกษาได้ผลดังต่อไปนี้

1. ประสิทธิภาพของชุดกิจกรรมการเรียนรู้โครงงานคอมพิวเตอร์  รายวิชาเทคโนโลยี รหัสวิชา ง 23102  สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 โรงเรียนหนองขามพิทยาคม มีค่าเท่ากับ 80.11/83.88

          2. ค่าดัชนีประสิทธิผลของชุดกิจกรรมการเรียนรู้โครงงานคอมพิวเตอร์  มีค่าเท่ากับ 0.64 หรือคิดเป็นร้อยละ 64.00

          3. ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนก่อนและหลังเรียนโดยใช้ชุดกิจกรรมการเรียนรู้โครงงานคอมพิวเตอร์  พบว่า ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนก่อนและหลังเรียนแตกต่างกัน  อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .01  โดยมีคะแนนเฉลี่ยหลังเรียนสูงกว่าคะแนนเฉลี่ยก่อนเรียน

          4. นักเรียนมีความพึงพอใจต่อการเรียนรู้โดยใช้ชุดกิจกรรมการเรียนรู้โครงงานคอมพิวเตอร์  โดย
Word Document ดาวน์โหลดไฟล์
โพสเมื่อ : 19 ก.ย. 2561,00:00   อ่าน 356 ครั้ง