บุคลากรโรงเรียน

[[ แก้ไขข้อมูลส่วนตัว ]]
ชื่อ-สกุล : นางสาวขนิษฐา ค่ายหนองสวง
ตำแหน่ง : ครู คศ.1
วุฒิการศึกษา : ปริญญาตรี
วิชาเอก : นฤมิตศิลป์
เบอร์โทรศัพท์ : 0952146555
อีเมล์ : ginggongkoi@gmail.com
ประวัติการศึกษา
ปีการศึกษาที่จบ ระดับการศึกษา/วุฒิที่ได้รับ ชื่อสถานศึกษา / สาขา
2546 มัธยมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนสารคามพิทยาคม จ.มหาสารคาม
2550 ปริญญาตรี มหาวิทยาลัยมหาสารคาม คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ ผังเมือง และนฤมิตศิลป์ สาขานฤมิตศิลป์
2553 ประกาศนียบัตรวิชาชีพครู มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม
ประวัติการทำงาน
ปี พ.ศ. สถานที่ทำงาน ตำแหน่ง
2552-2553 คณะแพทยศาสตร มหาวิทยาลัยมหาสารคาม นักวิชาการศึกษา
2554 คณะแพทยศาสตร มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ผู้ช่วยนักวิจัย โดยทุน สนับสนุนจากเครือข่ายวิจัยคลินิกสหสถาบัน (Clinical Research Collaboration Network : CRCN) กระทรวงสาธารณสุข
2554 - 2558 วิทยาลัยอาชีวศึกษามหาสารคาม จังหวัดมหาสารคาม ครูพิเศษสอน ภาควิชาคอมพิวเตอร์กราฟิก
5 ตุลาคม 2558 - 9 มีนาคม 2561 โรงเรียนโนนสวางประชาสรรค์ อำเภอกุดข้าวปุ้น จังหวัดอุบลราชธานี ครูผู้ช่วย
9 มีนาคม 2561 จนถึง ปัจจุบัน โรงเรียนหนองขามพิทยาคม อำเภอบ้านแฮด จังหวัดขอนแก่น ครู คศ.1
ผลงาน
ลำดับ ผลงาน
รอการบันทึกข้อมูล