บุคลากรโรงเรียน

[[ แก้ไขข้อมูลส่วนตัว ]]
ชื่อ-สกุล : นายอนุวัตร ศรีพระนาม
ตำแหน่ง : ครู คศ.1
วุฒิการศึกษา : ปริญญาโท
วิชาเอก : บริหารการศึกษา
เบอร์โทรศัพท์ : 098-110-1628
อีเมล์ : anuwat32.2328@gmail.com
ที่อยู่ :
193ม.6ต.หนองบัว อ.บ้านฝางจ.ขอนแก่น40270
ประวัติการศึกษา
ปีการศึกษาที่จบ ระดับการศึกษา/วุฒิที่ได้รับ ชื่อสถานศึกษา / สาขา
2547 ม.6 โรงเรียนฝางวิทยายน/วิทย - คณิตฯ
2551 ปริญญาตรี/ วท.บ พลศึกษา มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร/พลศึกษา
2552 ป.บัณฑิต มหาวิทยาลัยราชธาน๊/วิชาชีพครู
2559 ปริญญาโท/ศศ.ม มหาวิทยาลัยขอนแก่น/การบริหารการศึกษา
ประวัติการทำงาน
ปี พ.ศ. สถานที่ทำงาน ตำแหน่ง
2553-2554 โรงเรียนกุดประทาย ต.กุดประทาย อ.เดชอุดม จ.อุบลราชธานี ครูอัตราจ้าง SP2
2554-2555 โรงเรียนสุเหราทับช้างคลองบน เขตสะพานสูง กรุงเทพมหานคร ครูผู้ช่วย
2555-2557 โรงเรียนบ้านปัก ต.บ้านโพธิ์ อ.โพนพิสัย จงหนองคาย ครูผู้ช่วย
2557-ปัจจุบัน โรงเรียนหนองขามพิทยาคม ต.โนนสมบูรณ์ อ.บ้านแฮด จ.ขอนแก่น ครู คศ.1
ผลงาน
ลำดับ ผลงาน
1 นักเรียนเข้าร่วแข่งขัน รายการขอนแก่นมาราะอน นานาชาติ
2 นักเรียนเข้าร่วมแข่งขัน รายการแก่นนครมินิมาราธอน
3 นักเรียนเข้าร่วแข่งขัน รายการบ้านไผ่ มินิมาราธอน
4 นักเรียนเข้าร่วมแข่งขันบ้านเป็ด มินิมาราธอน
5 นักเรียนเข้าร่วมแข่งขัน รายการวิ่งยุติความรุนแรง
6 นักเรียนเข้าร่วมแข่งขันวันศรีนครินร์มินิมาราธอน
7 นักเรียนร่วมแข่งขันน้ำพองมินิมาราธอน
8 ครูผู้สอนกลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษา และพลศึกษา ดีเด่น
9 วิทยากรการถอดบทเรียน แบบ KM ของกลุ่มผู้สูงอายุ กรมการจัดหางาน
10 ผู้ฝึกสอนทีมกรีฑา ระยะไกล ร.ร. หนองขามพิทยาคม
11 คณะทำงานพัฒนาเว็บไวต์แนะแนว กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา ของ สพฐ.
12 คณะกรรมการตัดสินมวยไทยสมัครเล่น คัดตัวแทนระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
13 คณะกรรมการตัดสินการแข่งขันทักษะมวย ระดับ ม.4-6 ระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ครั้งที่67
14 ผู้ฝึกสอนมวยไทยสมัครเล่น เหรียญเงิน การแข่งกีฬานักเรียนนักศึกษา แห่งชาติ คัดเลือกตัวแทนจังหวัด
15 ผู้ฝึกสอนคีตะมวยไทย เหรียญทองระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ