บุคลากรโรงเรียน

[[ แก้ไขข้อมูลส่วนตัว ]]
ชื่อ-สกุล : นายโชคดี วงษ์หาญ
ตำแหน่ง : ครู คศ.3
วุฒิการศึกษา : ปริญญาตรี
วิชาเอก : อุตสาหกรรมศิลป์
เบอร์โทรศัพท์ : 0986184189
อีเมล์ : chokdee_2551@hotmail.com
ที่อยู่ :
59 ม.1 ต.บ้านแฮด อ.บ้านแฮด จ.ขอนแก่น 40110
เครื่องราช : ทช.
ประวัติการศึกษา
ปีการศึกษาที่จบ ระดับการศึกษา/วุฒิที่ได้รับ ชื่อสถานศึกษา / สาขา
2535 ปริญญาตรี มหาลัยราชภัฏเลย / อุสาหกรรมศิลป์
ประวัติการทำงาน
ปี พ.ศ. สถานที่ทำงาน ตำแหน่ง
2537-2551 โรงเรียนคำแคนวิทยายคม อาจารย์ 1 ระดับ 3
2551-ปัจจุบัน โรงเรียนหนองขามพิทยาคน ครู คศ.3
ผลงาน
ลำดับ ผลงาน
รอการบันทึกข้อมูล