บุคลากรโรงเรียน

[[ แก้ไขข้อมูลส่วนตัว ]]
ชื่อ-สกุล : นายวัชระ ยุชิ
ตำแหน่ง : ครู คศ.1
วุฒิการศึกษา : ปริญญาโท
วิชาเอก : บริหารการศึกษา
เบอร์โทรศัพท์ : 0956499782
อีเมล์ : watchara_yuchi@hotmail.com
ที่อยู่ :
56 หมู่ 1 บ้านแคนเหนือ ต.แคนเหนือ อ.บ้านไผ่ จ.ขอนแก่น 40110
เครื่องราช : -
ประวัติการศึกษา
ปีการศึกษาที่จบ ระดับการศึกษา/วุฒิที่ได้รับ ชื่อสถานศึกษา / สาขา
2552 ปริญญาตรี (พธ.บ.) มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย สาขา ภาษาอังกฤษ
2552 ป.บัณฑิตวิชาชีพครู มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย สาขา ประกาศนียบัตรบัณฑิตวิชาชีพครู
2554 ปริญญาโท (ศษ.ม.) มหาวิทยาลัยรามคำแหง สาขา นวัตกรรมหลักสูตรและการจัดการเรียนรู้
2557 ปริญญาโท (ศษ.ม.) มหาวิทยาลัยนอร์ทกรุงเทพ สาขา การบริหารการศึกษา
ประวัติการทำงาน
ปี พ.ศ. สถานที่ทำงาน ตำแหน่ง
2555-2557 โรงเรียนบ้านฉู่ฉี่ ต.บางจะเกร็ง อ.เมือง จ.สมุทรสงคราม ครูผู้ช่วย
2557-2558 โรงเรียนบ้านฉู่ฉี่ ต.บางจะเกร็ง อ.เมือง จ.สมุทรสงคราม ครู คศ.1
2558-ปัจจุบัน โรงเรียนหนองขามพิทยาคม ต.โนนสมบูรณ์ อ.บ้านแฮด จ.ขอนแก่น ครู คศ.1
ผลงาน
ลำดับ ผลงาน
1 กรรมการตัดสินการแข่งขัน กิจกรรมการแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ระดับชั้น ม.4-6 งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ครั้งที่ 67 จ.ขอนแก่น
2 กรรมการตัดสินการแข่งขัน กิจกรรมการแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ระดับชั้น ม.1-3 งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ครั้งที่ 67 จ.ขอนแก่น
3 ครูผู้ฝึกสอนนักเรียนได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง กิจกรรมการแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ระดับชั้น ม.1-3 งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ครั้งที่ 67 จ.ขอนแก่น
4 ผู้บังคับบัญชาลูกเสือดีเด่น ประเภท ครูผู้สอน ประจำปี 2559