ข้อมูลอาคารสถานที่
ชื่ออาคาร/สถานที่ : ห้องน้ำนักเรียนชาย-หญิง
ปี พ.ศ.ที่สร้าง : 2538
งบประมาณ :
ไฟล์ดาวน์โหลด : -
ข้อมูลเพิ่มเติม :
ห้องน้ำชาย-หญิง 6 ที่นั่ง