กลุ่มสาระฯคณิตศาสตร์

นายพรเทพ พวงเพียงงาม
ครู คศ.3
หัวหน้ากลุ่มสาระฯคณิตศาสตร์