ฝ่ายบริหารงานงบประมาณ

นายสวัสดิ์ เทศารินทร์
ครู คศ.3
หัวหน้าฝ่ายบริหารงานงบประมาณ