คณะกรรมการสถานศึกษา
ชื่อ-นามสกุล : sawat tasarin
ตำแหน่ง : ครู
ตัวแทนจาก : โรงเรียน
เบอร์โทร :
อีเมล์ : ืnkpk2000@gmail.com
ชื่อ-นามสกุล : นายวิสิทธิ์ พระเมือง
ตำแหน่ง : ประธานกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน
ตัวแทนจาก : ประธานกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน
เบอร์โทร :
ชื่อ-นามสกุล : นางสุลภา เถาทวงษ์
ตำแหน่ง : รองประธานกรรมการ
ตัวแทนจาก : รองประธานกรรมการ
เบอร์โทร :
ชื่อ-นามสกุล : นายณัฐกฤตชัย ตาเสาร์
ตำแหน่ง : ผู้แทนองค์กรชุมชน
ตัวแทนจาก : ผู้แทนองค์กรชุมชน
เบอร์โทร :
ชื่อ-นามสกุล : นายสุเพียบ พริ้งเพราะ
ตำแหน่ง : ผู้แทนผู้ปกครอง
ตัวแทนจาก : ผู้แทนผู้ปกครอง
เบอร์โทร :
ชื่อ-นามสกุล : นางสาวปฏิมาวรรณ ทิพย์ชาติ
ตำแหน่ง : ผู้แทนศิษย์เก่า
ตัวแทนจาก : ผู้แทนศิษย์เก่า
เบอร์โทร :
ชื่อ-นามสกุล : นายถวิล เบ้าจรรยา
ตำแหน่ง : ผู้แทนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ตัวแทนจาก : ผู้แทนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
เบอร์โทร :
ชื่อ-นามสกุล : พระครูวิริยคุณสาร
ตำแหน่ง : ผู้แทนพระภิกษุสงฆ์
ตัวแทนจาก : ผู้แทนพระภิกษุสงฆ์
เบอร์โทร :