กลุ่มสาระฯศิลปะ

นางสาวขนิษฐา ค่ายหนองสวง
ครู คศ.1
หัวหน้ากลุ่มสาระฯศิลปะ