บุคลากรโรงเรียน

นางนิกัญชลา ล้นเหลือ
ผู้อำนวยการสถานศึกษา

นายโชคดี วงษ์หาญ
ครู คศ.3
หัวหน้าบุคลากรโรงเรียน
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 6/0

นายพรเทพ พวงเพียงงาม
ครู คศ.3

นางสาวพรไพจิตร สุวรรณศักดิ์
ครู คศ.3
หัวหน้าบุคลากรโรงเรียน
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 4/0

สวัสดิ์ เทศารินทร์
ครู คศ.3
หัวหน้าบุคลากรโรงเรียน
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 1/0

นางนภาพร ม่วงศรีพิทักษ์
ครู คศ.3
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 4/0

นางสาวฐาปนีย์ดา สัมฤทธิ์รินทร์
ครู คศ.2

นายวัชระ ยุชิ
ครู คศ.1
หัวหน้าบุคลากรโรงเรียน
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 5/1

นางเบญจพร ฐานสมุทร
ครู คศ.1

นายอนุวัตร ศรีพระนาม
ครู คศ.1
หัวหน้าบุคลากรโรงเรียน
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 3/0

นายปริญญ์ ศรีวรสาร
ครู คศ.1

นางสาวศิรดา ต้นสวรรค์
ครู คศ.1

นางสาวขนิษฐา ค่ายหนองสวง
ครู คศ.1