บุคลากรโรงเรียน

[[ แก้ไขข้อมูลส่วนตัว ]]
ชื่อ-สกุล : นายพรเทพ พวงเพียงงาม
ตำแหน่ง : ครู คศ.3
วุฒิการศึกษา : ปริญญาตรี
วิชาเอก : คณิตศาสตร์
เบอร์โทรศัพท์ : 0831459142
อีเมล์ : Ponthepphoung@gmail.com
ที่อยู่ :
456/347 หมู่บ้านพฤกษา หมู่ 7 บ้านกอก ต.บ้านเป็ด อ.เมือง จ.ขแนแก่น
เครื่องราช : ทช.
ประวัติการศึกษา
ปีการศึกษาที่จบ ระดับการศึกษา/วุฒิที่ได้รับ ชื่อสถานศึกษา / สาขา
2533 คบ. วิทยาลัยครูเลย
ประวัติการทำงาน
ปี พ.ศ. สถานที่ทำงาน ตำแหน่ง
2533_2534 โรงเรียนศึกษาสงเคราะเลย อ.วังสะพุง จ.เลย อาจารย์ 1 ระดับ 3
2534-2549 โรงเรียนเขาหลวงวิทยา อ.วังสะพุง จ.เลย ครู (คศ.2)
2550-2553 โรงเรียนห้วยยางวิทยาสรรพ์ อ.อุบลรัตน์ จ.ขอนแก่น ครู (คศ.3)
2554-2558 โรงเรียนบ้านโจดศรีวิชัย อ.พระยืน จ.ขอนแก่น ครู (คศ.3)
2559-ปัจจุบัน โรงเรียนหนองขามพิทยาคม อ.บ้านแฮด จ.ขอนแก่น ครู (คศ.3)
ผลงาน
ลำดับ ผลงาน
รอการบันทึกข้อมูล