ฝ่ายบริหารวิชาการ

นายพรเทพ พวงเพียงงาม
ครู คศ.3
หัวหน้าฝ่ายบริหารวิชาการ