ข้อมูลนักเรียน
ข้อมูลนักเรียน ปีการศึกษา 2561
 
ชั้น
จำนวนนักเรียน(คน) จำนวนห้องเรียน
ชาย หญิง รวม
มัธยมศึกษาปีที่ 1 20 13 33 1
มัธยมศึกษาปีที่ 2 20 12 32 1
มัธยมศึกษาปีที่ 3 28 15 43 1
รวม ม.ต้น 67 40 107 3
มัธยมศึกษาปีที่ 4 9 6 15 1
มัธยมศึกษาปีที่ 5 6 9 15 1
มัธยมศึกษาปีที่ 6 4 2 6 1
รวม ม.ปลาย 19 17 36 3
รวมทั้งสิ้น 87 57 144 6