กลุ่มสาระฯสังคมศึกษาฯ

นางเบญจพร ฐานสมุทร
ครู คศ.1
หัวหน้ากลุ่มสาระฯสังคมศึกษาฯ