กลุ่มสาระฯวิทยาศาสตร์

นายสวัสดิ์ เทศารินทร์
ครู คศ.3
หัวหน้ากลุ่มสาระฯวิทยาศาสตร์