กลุ่มสาระฯวิทยาศาสตร์

[[ แก้ไขข้อมูลส่วนตัว ]]
ชื่อ-สกุล : นายสวัสดิ์ เทศารินทร์
ตำแหน่ง : ครู คศ.3
วุฒิการศึกษา : ปริญญาตรี
วิชาเอก :
เบอร์โทรศัพท์ :
อีเมล์ : sawat@kksec.go.th
ที่อยู่ :
413m2 ต.ศิลา อ.เมือง จ.ขอนแก่น
เครื่องราช : ทม
ประวัติการศึกษา
ปีการศึกษาที่จบ ระดับการศึกษา/วุฒิที่ได้รับ ชื่อสถานศึกษา / สาขา
2539 ค.บ.เคมี สถาบันราชภัฎ​ุอุดรธานี​ สาขาเคมี
ประวัติการทำงาน
ปี พ.ศ. สถานที่ทำงาน ตำแหน่ง
2540-2544 โรงเรียนหนองเข็งวิทยาคม ครู
2544-2561 โรงเรียนหนองขามพิทยาคม ครู คศ3
ผลงาน
ลำดับ ผลงาน
รอการบันทึกข้อมูล