คณะผู้บริหาร

นางนิกัญชลา ล้นเหลือ
ผู้อำนวยการสถานศึกษา