กลุ่มสาระฯการงานอาชีพฯ

นางสาวฐาปนีย์ดา สัมฤทธิ์รินทร์
ครู คศ.2
หัวหน้ากลุ่มสาระฯการงานอาชีพฯ