ฝ่ายบริหารงานบุคคล

นางสาวพรไพจิตร สุวรรณศักดิ์
ครู คศ.3
หัวหน้าฝ่ายบริหารงานบุคคล