บุคลากรโรงเรียน

[[ แก้ไขข้อมูลส่วนตัว ]]
ชื่อ-สกุล : นางสาวพรไพจิตร สุวรรณศักดิ์
ตำแหน่ง : ครู คศ.3
วุฒิการศึกษา : ปริญญาตรี
วิชาเอก : ภาษาไทย
เบอร์โทรศัพท์ : 0810516205
อีเมล์ : pornpijit.suwannassak0505@gmail.com
ที่อยู่ :
194/245 หมู่ 6 หมู่บ้านโพธิบัลลังก์ ต.ในเมือง อ.เมือง จ.ขอนแก่น
เครื่องราช : ทช.
ประวัติการศึกษา
ปีการศึกษาที่จบ ระดับการศึกษา/วุฒิที่ได้รับ ชื่อสถานศึกษา / สาขา
2534 ปวส วิทยาลัยอาชีวศึกษาขอนแก่น
2536 ปริญญาตรี/คบ. วิทยาลัยครูเลย/วิชาเอกภาษาไทย
ประวัติการทำงาน
ปี พ.ศ. สถานที่ทำงาน ตำแหน่ง
2541 - 2543 โรงเรียนไตรคามวิทยา อ.หนองสองห้อง จ.ขอนแก่น อาจารย์ 1 ระดับ 3
2543 - ปัจจุบัน โรงเรียนหนองขามพิทยาคม อ.บ้านแฮด จ.ขอนแก่น ครูคศ.3
ผลงาน
ลำดับ ผลงาน
1 ครูดีเด่นประจำปี 2555
2 หนึ่งแสนครูดี
3 ครูสอนดี
4 ครูดีศรีบ้านแฮด