บุคลากรโรงเรียน

[[ แก้ไขข้อมูลส่วนตัว ]]
ชื่อ-สกุล : สวัสดิ์ เทศารินทร์
ตำแหน่ง : ครู คศ.3
วุฒิการศึกษา : ปริญญาตรี
วิชาเอก : ชีวเคมี
เบอร์โทรศัพท์ : 0856969442
อีเมล์ : sawat@kksec.go.th
ที่อยู่ :
413หมู่ 2 ต.ศิลา อ.เมือง จ.ขอนแก่น40000
ประวัติการศึกษา
ปีการศึกษาที่จบ ระดับการศึกษา/วุฒิที่ได้รับ ชื่อสถานศึกษา / สาขา
2539 ปริญญาตรี ค.บ.เคมี สถาบันราชภัฎอุดรธานี สาขาเคมี
ประวัติการทำงาน
ปี พ.ศ. สถานที่ทำงาน ตำแหน่ง
2540 โรงเรียนหนองเข็งวิทยาคม ครู
2544 โรงเรียนหนองขามพิทยาคม ครู คศ.3
ผลงาน
ลำดับ ผลงาน
1 ครูดีไม่มีอบายมุข ปี2560
2 รางวัลระดับทองแดง